www.mosrzsabinov.sk - MOSRZ Sabinov
DOMOV Neznámy
Kalendár
Dnes je: Pondelok
27. február. 2017

Sviatok má:
dnes: Alexander
zajtra: Zlatica
pozajtra: Radomír
včera: Viktor

Povolený čas rybolovu
v mesiaci február.

Vody
kaprové: 07.00 - 17.00,
pstruhové: zákaz lovu,
lipňové: zákaz lovu.
Viac na celý ROK ...
Hlavné menu
Vyhľadávanie
Rybárske WEB stránky

 Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
Slovenský Rybársky Zväz
RADA Žilina


 Trebišov - MO SRZ
Naša družobná MO SRZ Trebišov -

Banská Bystrica - MsO SRZ
Banská Bystrica - MsO SRZ

Banská Štiavnica - MO SRZ
Banská Štiavnica - MO SRZ

Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
Bánovce nad Bebravou - MO SRZ

Čadca - MO SRZ
Čadca - MO SRZ

Čierna nat Tisou - MO SRZ
Čierna nat Tisou - MO SRZ

Dolný Kubín - MO SRZ
Dolný Kubín - MO SRZ

Drahovce - MO SRZ
Drahovce - MO SRZ

Galanta - MsO SRZ
Galanta - MsO SRZ

Gelnica - MO SRZ
Gelnica - MO SRZ

Hanušovce / Topľou - MO SRZ
Hanušovce / Topľou - MO SRZ

Hlohovec - MsO SRZ
Hlohovec - MsO SRZ

Holíč - MO SRZ
Holíč - MO SRZ

Komárno - MsO SRZ
Komárno - MsO SRZ

Košice - MsO SRZ
Košice - MsO SRZ

Kysucké Nové Mesto - MO SRZ
Kysucké Nové Mesto - MO SRZ

Levice - MsO SRZ
Levice - MsO SRZ

Liptovský Mikuláš - MsO SRZ
Liptovský Mikuláš - MsO SRZ

Lučenec - MsO SRZ
Lučenec - MsO SRZ

Martin - MsO SRZ
Martin - MsO SRZ

Michalovce - MsO SRZ
Michalovce - MsO SRZ

Mivaedi - autorizovaný predajca
Autorizovaný predajca značky MIVARDI.
Fishing team s.r.o.
Bratislavská 45.
917 02 Trnava.

MOSRZ Orlov
MOSRZ Orlov - predseda MO SRZ Orlov Vojtek Rudolf, Mgr.

Nitra - MsO SRZ
Nitra - MsO SRZ

Nové Zámky - MsO SRZ
Nové Zámky - MsO SRZ

Piešťany - MsO SRZ
Piešťany - MsO SRZ

Poprad - MO SRZ
Poprad - MO SRZ

Považskobystricky rybár
Považskobystricky rybár

Prešov - MsO SRZ
Prešov - MsO SRZ

Prievidza - MsO SRZ
Prievidza - MsO SRZ

Púchov - MO SRZ
Púchov - MO SRZ

Ružomberok - MsO SRZ
Ružomberok - MsO SRZ

Rybárske potreby
Rybárske potreby
-internetový obchod


Senica - MsO SRZ
Senica - MsO SRZ

Spišská Nová Ves - MO SRZ
Spišská Nová Ves - MO SRZ

Stará Ľubovňa - MO SRZ
Stará Ľubovňa - MO SRZ

Stará Turá - MO SRZ
Stará Turá - MO SRZ

Športový rybár
Rybárske potreby

Šurany - MsO SRZ
Šurany - MsO SRZ

Topoľčany - MO SRZ
Topoľčany - MO SRZ

Trenčín - MsO SRZ
Trenčín - MsO SRZ

Trnava - MsO SRZ
Trnava - MsO SRZ

Želiezovce - MO SRZ
Želiezovce - MO SRZ

Žilina - MsO SRZ
Žilina - MsO SRZ

[ Pozri ZOZNAM ]
ZO SRZ : KONTAKTY
Adresár ZO SRZ : Prešovský kraj
Znečisťov. živ. prostredia
Panoráma VN Jakubovany
Ako sa stať členom MO SRZ
Digitálna mapa Sabinov
Rybársky dom
Mapa Sabinova
MRK.CZ - Rybárske videá
Zaujímavé vídea

Vitajte na stránkach MO SRZ SABINOV


PETROV ZDAR


Tlačivo na 2% z daníElement_final
PO ČLENSKEJ SCHÔDZI 2017

Priatelia,

členská schôdza 2017 je za nami, tak sa krátko ohliadneme za jej priebehom.

Schôdza sa konala v kinosále Mestského kultúrneho strediska Sabinov a začala o 9.00 hod, keď podľa prezenčných listín bolo prítomných 105 členov.

Je treba spomenúť, že oficiálne sa z účasti na členskej schôdzi ospravedlnilo iba niekoľko členov, teda účasť v sobotu sa očakávala vysoká.

Prítomní však boli opäť iba „skalní“ členovia a nezúčastneným členom tak bude chýbať informácia o čom sa diskutovalo a aké otázky sa riešili na členskej schôdzi a zvyčajne potom títo členovia majú pri vode najčastejšie problém s rybárskymi predpismi...

Od priestorov kina sme očakávali zlepšenú kvalitu obrazu, no keďže väčšina prítomných sedela v zadných radoch ukázalo sa, že použitá veľkosť obrazu stále nepostačuje a skúsime nabudúce použiť veľké plátno používané na riadne premietanie filmov a našu prezentáciu urobíme na tejto veľkej ploche.

Schôdza začala podľa programu a predseda MO privítal našich čestných členov, člena Rady SRZ za Prešovský kraj p. Mariána Godišku a všetkých prítomných členov.

Po odsúhlasení programu sa schválilo pracovné predsedníctvo a dve komisie (mandátová a návrhová) a prešlo sa na body podľa programu.

Nasledovala kontrola plnenia uznesenia z minulej členskej schôdze, správa o činnosti výboru za rok 2016 s vyhodnotením plnenia Plánu hlavných úloh na rok 2016 a návrhom Plánu hlavných úloh na rok 2017, správou o hospodárení MO za rok 2016 a návrhom rozpočtu na rok 2017.

Správu o zarybňovaní revírov v roku 2016 a plán zarybnenia na rok 2017 odprezentoval rybársky hospodár a po ňom správu kontrolnej komisie za rok 2016 predniesol prítomným členom jej predseda.

Ďalším bodom programu schôdze bola správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2016, ktorú podal vedúci rybárskej stráže a po nej bola 15 minútová hygienická prestávka.

Nasledovalo ocenenie aktívnych členov a tým boli odovzdané ďakovné listy a finančná odmena za prejavenú aktivitu v minulom roku.

Diskusia bola bohatšia ako v minulom roku, hovorilo sa o uznesení o púšťaní kapra nad 60 cm späť do vody, o stanovení nejakého postihu (aj finančného) pre neporiadnikov znečisťujúcich naše revíry, o údajných pytliakoch na VN Jakubovany, o vybudovaní trecích rybníkov na Rožkovanoch, o tom ako niektorí naši „lachvatí“ členovia si „musia“ privlastniť rybu, ako si prepočítavajú výdavky na rybárčenie.

Opäť zaznelo poďakovanie výboru za vykonanú prácu a tiež poďakovanie za prácu rybárskemu hospodárovi a navrhlo sa použiť časť financií na nákup technických prostriedkov na práce na brigádach.

Prítomnosť člena Rady SRZ využili členovia na otázky týkajúce prípravy nového zákona a niektorých vydaných usmernení Rady SRZ. Diskusia trvala do 13.30 hod a po nej nasledovala správa mandátovej komisie a návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie z členskej schôdze, ktoré bolo jednomyseľne schválené.

V ostatnom bode programu schôdze boli vyžrebované dve miestne povolenia na rybolov pre prítomných členov a predseda MO na záver poďakoval prítomným, aj hosťovi z Rady SRZ za účasť a schôdzu ukončil.

Čo na záver ?

Členská schôdza 2017 opäť sa niesla v pokojnom a konštruktívnom duchu a je treba poďakovať sa všetkým prítomným za  vysokú úroveň diskusie a nerušený priebeh celej schôdze.

Petrov zdar !


Nedeľa, 26.02. 2017 - 15:38:51
(Zobraziť celý článok | 3801 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
Z PIATKOVÉHO VÝBORU

Priatelia,

hlavnou témou piatkového zasadania výboru bolo zhodnotenie splnenia úloh k organizačnému a technickému zabezpečeniu našej členskej schôdze a podľa poradia programu rokovania sa najprv skontrolovalo plnenie prijatých uznesení, pošta došlá a odoslaná od ostatného zasadania výboru.

V rámci došlej pošty výbor okrem faktúr prejednal doručené ospravedlnenia z neúčasti na členskej schôdzi, žiadosti o prerušenia členstva, tiež nové žiadosti o členstvo v našej MO (spolu pätnásť žiadostí) a doručenú žiadosť okresného riaditeľstva hasičského záchranného zboru o súhlas k využívaniu nášho štrkoviska č.3 v Rožkovanoch na účely výcviku v roku 2017.

V rámci odoslanej pošty to bola žiadosť o odstránenie tvrdosti zákona, pozvánka na ČS pre člena Rady SRZ za Prešovský kraj, oznámenie o konaní ČS na Radu SRZ a objednávka rýb na Slovryb.

Až potom sa prikročilo k hlavnému bodu zasadania, ktorým bolo organizačné zabezpečenie členskej schôdze a stav plnenia úloh uložených členom výboru na predchádzajúcich zasadaniach výboru.

Ich cieľom bolo zaistiť, aby členom na členskej schôdzi sa predstavilo čo najviac informácií o minuloročnom dianí a výsledkoch hospodárenia a aby schôdza opäť mala svoju vysokú úroveň.

Najviac priestoru na zasadaní sa teda venovalo tejto našej budúco týždňovej akcii a doladili sa ešte ostávajúce drobné detaily, aby po organizačnej aj po technickej stránke boli splnené podmienky na úspešný priebeh schôdze a aby táto prebehla v konštruktívnom duchu, tak ako je u nás už dlhodobo zvykom.

Ďalší priestor na rokovaní výboru bol venovaný správe predsedu kontrolnej komisie o výsledkoch ukončenej kontroly, v ktorej prezentoval svoje zistenia a predložil výboru návrh na prijatie opatrení na odstránenie vytýkaných nedostatkov.

Výbor zobral správu na vedomie s tým, že k opatreniam sa vráti po členskej schôdzi a prijmú sa konkrétne opatrenia aby sa vytýkané nedostatky neopakovali.

V bode rôzne bola podaná členom výboru informácia o pracovnom stretnutí v Hanušovciach, o účasti na pohrebe v Trebišove, o účasti na rybárskom plese v Prešove, prejednali sa príspevky na telefóny členom výboru v roku 2017, žiadosť na kúpu nových svetiel v liahni, prevádzka kopírky v Rybárskom dome a požiadavka na navýšenie príspevku z rozpočtu MO pre družstvo plávačkárov na sezónu 2017.

V závere zasadania boli výboru predstavené pripravené prezentácie k ČS z činnosti výboru za rok 2016, zo zarybňovania v roku 2016 a o hospodárení MO v roku 2016.


Nedeľa, 19.02. 2017 - 17:00:17
(Zobraziť celý článok | 2751 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ZASADNE VÝBOR

Priatelia,

po silných januárových mrazoch a minulotýždňovom krátkom oteplení nám aktuálne opäť trochu prituhlo ale zima už by mala strácať svoju silu, veď sme na konci prvej polovice februára.

Všetci čo máme radi poriadnu zimu ako má byť a ktorá konečne u nás po rokoch bola, však už trochu aj repceme, lebo tá studená zima je už tu dosť dlho a o to viac sa tešíme na jej koniec a na príchod teplej jari.

Že je to ešte ďaleko ?

Ani nie, deň za dňom nám rýchlo uteká ako voda dole Torysou a onedlho sa znovu dočkáme aj tých teplejších dní.

Jeden múdry človek raz povedal, že „Aj v tej najkrajšej chvíli v našom živote, má jedna minúta stále iba 60 sekúnd.“

Veľká to pravda a všetko je iba o našom aktuálnom subjektívnom pocite a preto sa nám občas zdá, že niečo trvá iba kratučký okamih a inokedy zase, že ten čas sa neskutočne pomaly vlečie.

No a my v tomto plynutí času pokračujeme ďalej v našej činnosti a podľa Plánu zasadaní výboru na tento rok, budúci piatok 17.2.2017 popoludní o 17.00 hod, opäť v Rybárskom dome zasadne výbor.

Najdôležitejšou úlohou tohto zasadania je prebrať spoločne všetky body súvisiace s nadchádzajúcou členskou schôdzou a tiež preveriť si stav organizačného a technického zabezpečenia schôdze, aby sa doladili ešte prípadné drobné detaily, lebo týždeň po zasadaní výbor na členskej schôdzi zrekapituluje svoju činnosť, rybárske udalosti minulého roku, predloží výsledky hospodárenia našej MO za rok 2016 a predstaví svoje zámery na rok 2017.

Členská schôdza sa opäť bude konať v Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove, v tomto roku však v kinosále, lebo v estrádnej sále bude v sobotu svadba. Kinosála nám poskytne kvalitnejšie prostredie na vizuálnu prezentáciu, keďže sa tam dajú zabezpečiť lepšie svetelné podmienky, aby údaje na premietacom plátne boli dobre viditeľné.


Nedeľa, 12.02. 2017 - 08:58:45
(Zobraziť celý článok | 2083 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
VÝZVA - KORMORÁNY

Priatelia,

vzhľadom na novú, pre nás nepriaznivú situáciu vzniknutú v poľovnom združení Giráš, vyzývame našich členov na časté pochôdzky okolo vody, lebo tých kormoránov na spodnom úseku revíru na Toryse neubúda.

Keďže v súčasnosti sa v tejto časti Torysy nemôže vykonávať poľovné právo, plašenie kormoránov ostalo iba na našich členoch.

Preto sa opäť obraciame na všetkých našich členov najmä z blízkeho okolia a na každého kto má čas, nech ide k vode pomôcť v tejto lokalite plašiť týchto predátorov, lebo do marca sa odstrel kormorána v poľovných revíroch združenia Giráš už pravdepodobne nepodarí realizovať.


Utorok, 07.02. 2017 - 08:31:55
(Zobraziť celý článok | 915 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
POZVÁNKA NA ČLENSKÚ SCHÔDZU


Výbor MO SRZ Sabinov srdečne pozýva svojich členov na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 25.2.2017 v Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove, so začiatkom o 9.00 hod.

Program schôdze:

1. Otvorenie.
2. Voľba predsedníctva a pracovných komisií (mandátová, návrhová).
3. Vyhodnotenie plnenia uznesenia z členskej schôdze 2016.
4. Správa o činnosti výboru za rok 2016.
5. Vyhodnotenie plnenia Plánu hlavných úloh na rok 2016 a návrh Plánu hlavných úloh na rok 2017.
6. Správa o hospodárení za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017.
7. Správa o zarybňovaní v roku 2016 a plán zarybnenia na rok 2017.
8. Správa kontrolnej komisie za rok 2016.
9. Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2016.
10. Ocenenie aktívnych členov.
11. Diskusia.
12. Návrh na uznesenie z členskej schôdze.
13. Vyžrebovanie dvoch miestnych povolení na rybolov na rok 2017 pre členov prítomných na členskej schôdzi
14. Záver


Sobota, 04.02. 2017 - 11:00:38
(Zobraziť celý článok | 1170 bajtov | Hodnotenie: 0)
734 článkov (147 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 1, 2007

[ Viac ]
Počet na stránke
Spolu: 22
Kamery
Kniha
Ankety
Ako sa Vám pačia naše stránky?

Nie
Čiastočne
AnoVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 2631
Počasie
Počasie Sabinov - Svieti.com
Fáza mesiaca

SATELIT
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
Kurzový lístok ECB
Kurzový lístok EUR
24.02.2017
VlajkaUSD1.0609
VlajkaJPY119.04
VlajkaCZK27.021
VlajkaGBP0.84503
VlajkaHUF308.59
VlajkaPLN4.3107
VlajkaCHF1.0649
VlajkaRUB61.6435
VlajkaAUD1.3816
VlajkaCAD1.3907
Viac na webe NBS...
©2007
Správca stránok: Ing. Jozef Biroš
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.

Čas potrebný k spracovaniu stránky: 0.058 sekúnd
 1: Športový rybár - Peter Kóša
     890 times
 2: Sabinov MO SRZ
     1121 times
 3: Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
     1210 times
 4: Banská Štiavnica - MO SRZ
     1513 times
 5: Banská Bystrica - MsO SRZ
     1324 times
 6: Rybárske potreby
     939 times
 7: Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
     942 times
 8: Považskobystricky rybár
     1224 times

Admin   
Infor. o registracii domeny